سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات، واحد فلسفه و کلام 
محقق 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه نشر آثار امام خمینى 
محقق 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی  
محقق 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی  
پاسخ به سؤالات علمى 
 
 
علمی ،پژوهشی 
همکاری 
مدرسه حجتیه 
استاد مشاور 
 
 
مشاوره و راهنمائی  
همکاری 
مؤسسه نشر آثار امام خمینی(ره) 
محقق 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی 
محقق 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دفتر تبلیغات، واحد فلسفه و کلام 
محقق 
 
 
علمی